Avfall Sør Holding eies av kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla. Konsernets hovedansvar er å drive renovasjonsvirksomhet i regionen, på en økonomisk, ressurs- og miljømessig god måte.
Konsernet er en viktig samfunnsaktør, med 90 ansatte og årlig omsetning på 250 MNOK. Avfall Sør ivaretar kommunenes pålagte oppgaver innen husholdningsrenovasjon og slambehandling gjennom det heleide datterselskapet Avfall Sør AS. Konsernet har for øvrig eierskap i Avfall Sør Eiendom Mjåvann, Grønn Vekst Sør, Støleheia Pukkverk, Returkraft og Rekom.
Konsernets anlegg, maskiner og materiell benyttes også til konkurranseutsatt avfallsbehandling og salg av tjenester til annen privat og offentlig virksomhet.

Avfall Sør skal ansette to ledere – begge like viktige i lederteamet.

I begge stillingene ses det spesielt etter personer som er samarbeidsorienterte og omgjengelige med fokus på å inspirere, involvere og dyktiggjøre andre.

—- Merk søknadsfristen: 04.11.2018 —

Til å lede og utvikle en viktig avdeling med to sentrale funksjoner, søker vi en tydelig, strukturert og nytenkende leder.

Vår nye avdelingsleder vil få ansvar for kundesenteret og driftsavdelingen, som til sammen består av om lag ti personer. Kundesenteret sørger for god dialog med kundene, mens driftsavdelingen sørger for at avfallet samles effektivt inn.

Lederoppgavene handler om å sørge for optimal kundebetjening og drift, samt bidra til kontinuerlig utvikling og effektivisering av tilhørende rutiner, prosesser og systemer.

 

Til å lede og utvikle økonomiavdelingen, søker vi en samarbeidsorientert og nytenkende økonomisjef.

Den nye lederen vil få et dedikert og mangfoldig fagansvar, der økonomistyringen handler om å sikre målrettet stabilitet, med ansvarlig fokus på innbyggere og eiere i de aktuelle kommunene.

Oppgavene handler om kontinuerlig utvikling og effektivisering av økonomiske rutiner, prosesser og systemer. I tillegg vil vår nye leder delta aktivt i den eiermessige økonomioppfølgingen av selskapene i konsernet.

Se video som belyser avfallsbransjen

Vi tilbyr utfordrende og varierte lederroller i skjæringspunktet mellom offentlige og private aktører.

Avfall Sør er en betydelig og bærekraftig miljø- og renovasjonsvirksomhet, der du vil oppleve et tett samarbeid med entusiastiske og dyktige kollegaer.