English

Personinformasjon behandles sikkert

SelectionPartner (SP) forholder seg til gjeldende regler om personinformasjon.

Formålet med innhenting og behandling av personopplysninger er å søke felles interesser mellom kandidater og arbeidsgivere. Kompetansebasert rekruttering og fokus på hensyn til kandidater og kunder/arbeidsgivere/oppdragsgivere står sentralt i dette.

SP er databehandlere for sine oppdragsgivere, som er behandlingsansvarlige. Kontakt gjerne ansvarlig databehandler, som normalt er den i SP som står øverst i stillingsannonsen.

Om informasjon og grunnlag
Kandidatinformasjon omhandler biografiske og kompetansemessige forhold. Kompetanse er knyttet til fag, personlighet, evner og motivasjon. Biografiske opplysninger handler typisk om relevante elementer knyttet til geografi, omdømme, helse, sosiale forpliktelser og privat økonomi.

Behandlingsgrunnlaget er den rådgivende interesseavveiningen mellom kandidat og deres potensielle nye arbeidsgiver, herunder bidrag til videreutvikling av SP sin kunnskap om arbeidsmarkedet.

Før søknadsfrist kan man tilpasse egen CV og søknad. Kandidater bestemmer selv om deres profil gjelder for spesifikk(e) stilling(er), og/eller om vi også kan kontakte vedkommende i forhold til andre passende stillinger.

Opplysninger utnyttes verken kommersielt eller på annen måte til annet enn beskrevet formål og grunnlag.

Sensitivitet
Når det gjelder sensitive personopplysninger, så kan det typisk omhandle hjemlede og relevante forhold knyttet til økonomi, helse- og/eller omdømme. Opplysninger knyttet til seksualitet, politikk, etnisitet, religion eller fagforeninger er også sensitive, men slik informasjon er på alle vis irrelevante for oss.

Personsensitive opplysninger kommuniseres kun til kandidat eller oppdragsgiver, og da primært via kryptert mail eller lukkede grupper.

Tredjeparter
Personopplysningene kan utleveres til vår avtalefestede oppdragsgiver. Vi og testleverandøren, SHL, har tilgang til testdata. Testinformasjonen kan profileres digitalt og manuelt for å produsere kompetanseprofiler i tråd med nevnte formål. Hvis personopplysninger utleveres av SP til land utenfor EU-/EØS-området eller en internasjonal organisasjon, vil det på forespørsel bli vist til og informert om beskyttelsestiltak for å sikre opplysningene. Se også klausul fra vår testleverandør, som ses før man svarer på test.

Sosiale medier og cookies
SelectionPartner benytter sosiale medier, der det henvises til utvidet informasjon.

En såkalt Cookie er en fil som opprettes når våre nettsider besøkes. Den inneholder anonym informasjon, som valg på våre sider og geografi. Vi benytter også Google Analytics, blant annet for å utvikle våre nettsider/tjenester og kommunikasjon.

Lagring, sletting og innsyn
SelectionPartner lagrer primært personopplysninger digitalt og passordbeskyttet. Informasjonen oppbevares så lenge det er relevant i forhold til formålet, mens søknader i vårt system, Webcruiter, slettes hver 12. måned. Den registrerte har rett til innsyn om seg selv, retting, sletting, trekking, dataportabilitet, behandlingsbegrensing/-motsetting av personopplysninger og eventuell klage til Datatilsynet i fall regelbrudd. I tråd med Datatilsynets oppfordring, anbefales det å kontakte SP før eventuell klage sendes.

Vi forbeholder oss retten til å sperre informasjon fra og/eller slette informasjon om personer som opptrer klart useriøst.

Slik ber du om sletting av din aktive profil i vår CV-base.

Innhenting fra kandidat
Opplysninger innhentet fra kandidaten selv, skyldes ønske om og behov for saklig vurdering mot stillingen som skal besettes. Ingen har plikt til å oppgi opplysninger, men det kan bli mer krevende og usikkert å vurdere kandidater der informasjonen er mangelfull.

Når en kandidat har søkt stilling, så samtykker vedkommende til bruk av egne personopplysninger til den aktuelle stillingen, noe som bekreftes via svaret som kandidaten får umiddelbart etter å ha søkt.

SelectionPartner har tilgang til og kan kontakte kandidater som selv har tilgjengeliggjort sin CV vår basen som er levert av Webcruiter eller har samtykket til det på annen måte. Kontakten mellom partene handler om formålet, herunder stillings- og arbeidsmarkedsrelevant informasjon og undersøkelser.

Innhenting fra andre
Kandidater kan bare søke eller sende informasjon om og på vegne av seg selv. Når opplysningene innhentes fra andre, som referansepersoner, så hentes innsynsberettiget informasjon fra oppgitte personer. Referanseinformasjonen kan deles med oppdragsgiver om referenten har tillat det. Det er kandidatens ansvar å oppgi riktige kontaktdata til seg selv og sine referansepersoner. Referansekontroll, strukturerte søk i åpne kilder, kontroll av vitnemål og eventuell privatøkonomisk kredittsjekk vil skje først etter samtykke fra kandidaten.

Annen stilling
Om personopplysninger behandles for en annen stilling enn først avtalt, så skjer det etter samtykke fra kandidaten. Da blir vi først enige med kandidaten om hvilken del av informasjonen som eventuelt kan gjenbrukes.

Offentlighet
I systemet Webcruiter er det alltid mulig å søke unntak fra offentlighet, noe som bare har betydning når den overordnede offentlighetsloven kommer til anvendelse. I slike (offentlige) tilfeller vil forholdet gå klart frem av stillingsannonsen.

Som regel er våre oppdragsgivere private, og da blir selvsagt ikke opplysningene offentliggjort.

Denne siden ble sist oppdatert 16.12.2021.
 
Se også overordnet informasjonsklausul.